L'IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES A CATALUNYA

L'IMPOST SOBRE ELS ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES A CATALUNYA

Una novetat important pel mes de Novembre és l’autoliquidació de la taxa de béns no productius a Catalunya.

 

La naturalesa d’aquest import resideix a tributar pels béns no productius que posseeix una societat o altre entitat mercantil, sempre que aquests actius siguin part de la entitat societària però no siguin productius, i que en realitat són utilitzats amb una finalitat particular i estan situats dintre la comunitat autònoma de Catalunya:

1.     Béns immobles

2.     Vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200cc.

3.     Embarcacions d0oci

4.     Aeronaus

5.     Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al l’establert per la Llei de Patrimoni històric.

6.     Joies

 

El cas més habitual seria el de societats amb immobles utilitzats pels seus administradors o socis, sense contraprestació (segones residències, etç), així com la compra de vehicles d’alta cilindrada o embarcacions d’oci.

La intenció d’aquesta normativa és intentar adequar la titularitat jurídica dels béns no productius al seu titular real, perseguint una redistribució de la renta i, aprofitant l’avinentesa, lluitar contra el frau fiscal, evitant la pràctica dels mètodes d’evasió fiscal, com la incorporació de patrimoni personal dintre de les entitats societàries.


Termini de presentació:

Els contribuents estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost sobre actius no productius i efectuar l’ingrés corresponent entre els dies 1 i 30 del mes de juny següent a la data de meritació. L’autoliquidació corresponent als anys 2017, 2018 i 2019 s’ha de presentar e ingressar entre l’1 d’Octubre i el 30 de Novembre de 2019.  


Bases i quotes:

 


Si tens algun dubte possa’t en contacte amb nosaltres